VIDEO

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][15/02/2017]KingLight Team vs Japan Team (Game2- BO3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][15/02/2017]KingLight Team vs Japan Team (Game1- BO3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][11/02/2017] HP.Star Team vs Japan Team (Game1- BO3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][11/02/2017] HP.Star Team vs DK Team (Game2- BO3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][11/02/2017] HP.Star Team vs DK Team (Game1- BO3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][11/02/2017] HP.Star Team vs King Light Team (Game1 - BO3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][11/02/2017] HP.Star Team vs King Light Team (Game2- BO3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][09/02/2017] HP Team vs KOD SG Team (Game1 - BO3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][09/02/2017] SS✩Hưng Yên vs Chaos Hà Nội (Game 2 - BO3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][09/02/2017] SS✩Hưng Yên vs Chaos Hà Nội (Game 1 - BO3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][07/02/2017] SS✩Hưng Yên vs TD Việt Nam (Game 2 - BO3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][07/02/2017] SS✩Hưng Yên vs TD Việt Nam (Game 3 - BO3)